กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

ปีการศึกษา 2565

หัวข้อ “ถ้ารู้งี้ ผอม หุ่นดี ไปนานละ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 501 กองกิจการนักศึกษา