กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ให้บริการห้องประชุมแก่บุคลากร และองค์กรนักศึกษา เพื่อใช้ประชุม สัมมนา อบรม และกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา โดยมีห้องประชุมให้บริการ จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ.

ห้องประชุม 501

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม 501/901

  1. ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมจากตารางการใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา และจองห้องประชุมตามวันเวลาที่ต้องการ โดยการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ที่ปุ่ม “จองห้องประชุม”
  2. ผู้ขอใช้บริการต้องจองห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  3. หากยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการใช้ห้องประชุม กรุณาแจ้งผู้ดูแลห้องประชุมล่วงหน้าก่อน และในกรณีเร่งด่วนหากต้องการขอใช้ห้องประชุม ต้องแจ้งให้ทราบภายใน 1-2 ชั่วโมง ทำการจองและยกเลิก/เลื่อน ผ่านระบบ
  4. กรณีใช้ห้องประชุมนอกเวลาราชการ ให้ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลปิดห้องประชุมให้เรียบร้อยและคืนกุญแจเจ้าหน้าที่ในเช้าวันถัดไป
  5. กรณีใช้ระบบ Video Conference ผู้ดูแลห้องจะจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับบริการ และขอให้ผู้รับบริการทำการเชื่อมต่อระบบ Video Conference ด้วยตนเอง หากมีปัญหาขัดข้องสามารถแจ้งผู้ดูแลห้องในการเข้าไปตรวจสอบได้
  6. กรณีผู้ขอใช้บริการนำอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าร่วมประชุมมาเอง ขอให้ผู้รับบริการดูแลรับผิดชอบความสะอาดและทิ้งขยะให้เรียบร้อย
  7. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศภายในห้องหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
  8. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพทุกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและปิดห้องประชุม

แผนผังแสดงการทำงานของระบบจองห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา ด้วย Google Form

รับผิดชอบโดย

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา โทร. 1151