กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) จัดโครงการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีผลงานดีเด่นจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลพระราชทาน

ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประเมินและคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22-24 เมษายน 2567 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.

รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566

 • สถานศึกษาขนาดเล็ก
  1   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  2   วิทยาลัยดุสิตธานี
  3   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  4   สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
  5   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • สถานศึกษาขนาดกลาง
  1   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  3   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  4   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  5   มหาวิทยาลัยสยาม
  6   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  7   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  8   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • สถานศึกษาขนาดใหญ่
  1   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  3   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  5   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  6   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  7   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  8   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  9   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  10   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง