นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานกองทุน โดยมีผู้บริหารกองทุนฯ ร่วมบรรยายเสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับเกียรติจากกองทุนการออมแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการบรรยายให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนระดับอุดมศึกษา […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดตัว “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ.” สำหรับเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มีนโยบายให้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเหมาะสม และในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณาจารย์ […]
จะรู้ได้ยังไงว่า…ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม >> ดูที่ใบเช็กลิสต์ >> ดูที่ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน >> ดูที่ระบบ Reg 1. ในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน มีคำว่า “ทุนที่ได้รับ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม รอกู้ กยศ. แล้ว […]
เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ตัวผู้กู้เอง ควรอ่านให้เข้าใจและทำให้ครบทุกขั้นตอนตามลำดับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดไปแล้วอาจแก้ไขไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา เช่น ไม่ขอเช็กลิสต์ภายในกำหนด ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ผู้ปกครองก็ต้องลำบากหาเงินมาจ่ายก่อน หรือไม่ส่งเอกสารตามกำหนดก็จะไม่ได้กู้ในเทอมนี้ ทำให้เดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ และไม่มีเงินใช้จ่ายรายเดือน หรือส่งเอกสารผิดนัด/ล่าช้าก็จะส่งผลให้ได้รับเงินค่าครองชีพที่ล่าช้าตามไปด้วย **หากติดขัดในขั้นตอนใด ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อขอความช่วยเหลือ (ควรติดต่อก่อนจะถึงวันหมดเขต)** เฉพาะผู้ที่กู้ยืมในเทอม […]
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน […]
นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ต้อนรับ นางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่มูลนิธิฯ เข้าพบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษา และนักศึกษาทุน เพื่อหารือ ชี้แจงแนวทางการให้ทุนการศึกษา และแนวทางการติดตามประเมินผล […]
โปรดทราบ !! เนื่องจากการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ และการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของธนาคาร หากต้องการสอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อธนาคาร หรือติดต่อที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888 × Dismiss this […]
ระบบ Reg มี 3 เอกสารเพื่อใช้ในการยื่นกู้ กยศ. นะ ต้องเข้าใช้ Reg บนคอมพิวเตอร์นะฮ้าบบบ!https://reg.kmutnb.ac.th  เอกสารผลการลงทะเบียน (เทอมปัจจุบัน)ไปที่เมนู >> ข้อมูลลงทะเบียน >> ผลการลงทะเบียน  เอกสารค่าใช้จ่าย (เทอมปัจจุบัน)ไปที่เมนู […]
📌 แจ้งผู้กู้ “รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.” ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในทุกกรณี (ยกเว้น!! ผู้กู้เกินหลักสูตรที่รออนุมัติจาก กยศ.) หากมีความประสงค์จะกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ให้ทำดังนี้ เขียนคำร้องทั่วไป และขอลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายเซ็นของหัวหน้าภาควิชา [ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป] ไปส่งเอกสารทั้งหมด […]
เมื่อผู้กู้ยืมรายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ได้รับแจ้งเตือนที่ระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect ว่า “คำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติ” ให้ผู้กู้ “จองคิวนัดส่งเอกสาร” ระบบจองคิวนัดส่งเอกสาร และดำเนินการดังนี้ (กรุณาอ่านให้จบ) 1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย […]