เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้นำนักศึกษา มจพ. ประกอบไปด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบสิ่งของบริจาคในโครงการ “จิตอาสาล้านความดี ครั้งที่ 2” จัดโดย กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อรับบริจาคสิ่งของและส่งต่อให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซึ่งสิ่งของบริจาคเหล่านี้รับมาจากคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน […]
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มอบหมายนางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา นำทีมพี่กองกิจฯ ไปบรรยายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ ตลอดจนงานบริการด้านต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา เช่น สนามกีฬา […]
กองกิจการนักศึกษา โดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณและการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567″ ขึ้น เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา มจพ. ปีการศึกษา 2567 ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อเคส/เหตุการณ์ 25,000 บาท และมีทุนประกันภัยอื่นตามตารางแผนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต  250,000 บาท […]
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นี้  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนที่นี่
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่น้อง เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ นางวราภรณ์ นุ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2567 เพื่อได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา […]