OPEN NOW

จองคิวนัดส่งเอกสาร กยศ. มจพ.

ขั้นตอนหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว อ่านที่นี่ https://sa.op.kmutnb.ac.th/stdloan01/11524/

ให้ผู้กู้จองคิวนัดส่งเอกสาร (เข้าระบบด้วยบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย) และไปส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยตามวัน-เวลา-สถานที่ ที่ผู้กู้นัดไว้ **ควรไปรอก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที**

ด่วน!! การส่งเอกสารของผู้กู้ใหม่+รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น ให้จองคิวนัดส่งเอกสารได้เลย
**ยกเว้นผู้ขอกู้เกินหลักสูตร** โดยมีวันให้เลือก ดังนี้
.
📌 วันส่งเอกสาร มจพ. กรุงเทพฯ
– วันที่ 6, 7, 9, 11 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น. และ 13.30 น. สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยจองคิวนัดส่งเอกสาร
– วันที่ 12 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น. สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยจองคิวนัดส่งเอกสาร
– วันที่ 12 ก.ย. 2566 เวลา 13.30 น. สำหรับผู้กู้ที่เคยจองคิวนัดส่งเอกสารไว้แล้วก่อนได้รับอนุมัติให้กู้ยืม (ไม่ต้องจองคิวใหม่ ให้ใช้ใบจองคิวอันเดิม) รวมรายใหม่ที่ส่งล่าช้า/ผิดนัด
.
📌 วันส่งเอกสาร มจพ. ปราจีนบุรี
– วันที่ 4 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. สำหรับผู้กู้ที่เคยจองคิวนัดส่งเอกสารไว้แล้วก่อนได้รับอนุมัติให้กู้ยืม (ไม่ต้องจองคิวใหม่ ให้ใช้ใบจองคิวอันเดิม) รวมรายใหม่ที่ส่งล่าช้า/ผิดนัด
– วันที่ 5, 6, 7 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยจองคิวนัดส่งเอกสาร
.
📌 วันส่งเอกสาร มจพ. ระยอง
– วันที่ 5, 6, 7 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยจองคิวนัดส่งเอกสาร
– วันที่ 11 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. สำหรับผู้กู้ที่เคยจองคิวนัดส่งเอกสารไว้แล้วก่อนได้รับอนุมัติให้กู้ยืม (ไม่ต้องจองคิวใหม่ ให้ใช้ใบจองคิวอันเดิม) รวมรายใหม่ที่ส่งล่าช้า/ผิดนัด

**ยกเว้นผู้ขอกู้เกินหลักสูตร**

เมื่อจองคิวในระบบเรียบร้อยแล้ว
> ระบบจะส่ง “ใบนัดส่งเอกสารกู้ยืมเงิน” ไปยัง Email ที่ผู้กู้ยืมได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 48 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดราชการ)
> พิมพ์ใบนัดจากอีเมลไว้เป็นหลักฐาน
> อ่านเงื่อนไขอื่น ๆ ได้จากรูปภาพที่อยู่ด้านบน

การใช้งานบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย icit account
> บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย คืออะไร? หาคำตอบที่นี่
> คลิกที่นี่ เพื่อเปิดใช้บัญชีอีเมล มจพ.
> คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือ

กยศ. มจพ.
> โทรศัพท์  0 2555 2000 ต่อ 1150, 1161 (ในวันและเวลาราชการ)
> เว็บไซต์ : https://sa.op.kmutnb.ac.th
> เฟซบุ๊ก : กยศ_kmutnb