[ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. มจพ. ]

การโอนเงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และการคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย เทอม 1 และเทอม 2

แนะนำบริการ

กยศ. : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ให้บริการ และดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาทั้งภายใน (คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานภายใน ม.) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา แบบฟอร์มจิตอาสา ประกาศการนับชั่วโมงจิตอาสา

โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา

ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ประสานงานและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในโครงการ

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานกองทุน […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดตัว “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ.” สำหรับเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มีนโยบายให้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเหมาะสม และในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย […]
จะรู้ได้ยังไงว่า…ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม >> ดูที่ใบเช็กลิสต์ >> ดูที่ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน >> ดูที่ระบบ Reg 1. ในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน มีคำว่า “ทุนที่ได้รับ […]
เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ตัวผู้กู้เอง ควรอ่านให้เข้าใจและทำให้ครบทุกขั้นตอนตามลำดับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดไปแล้วอาจแก้ไขไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา เช่น ไม่ขอเช็กลิสต์ภายในกำหนด ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ผู้ปกครองก็ต้องลำบากหาเงินมาจ่ายก่อน หรือไม่ส่งเอกสารตามกำหนดก็จะไม่ได้กู้ในเทอมนี้ ทำให้เดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ และไม่มีเงินใช้จ่ายรายเดือน […]
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา […]
นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ต้อนรับ นางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่มูลนิธิฯ […]

ติดต่อสอบถาม

เราให้บริการในวันและเวลาราชการ (เว้นพักกลางวัน)

โทร. 02 555 2000 ต่อ 1150, 1161