ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ในงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2566 ของ มจพ.กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. ซึ่งงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและมีบุคลิกภาพที่ดีดำรงตำแหน่งผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ในการอัญเชิญพระมหามงกุฎเข้าร่วมในงานพิธี เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณ ประจำวิทยาเขต เป็นต้น โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง มจพ. 3 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี  และกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง กองกิจการนักศึกษา

สำหรับผลการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2566
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มจพ. กรุงเทพมหานคร

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ

1.

นายกษิดิ์เดช

ดำหนู

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.

นายชินกฤต

ศรีป่าน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3.

นายภัทรนนท์

พสุนธาวิโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร

1.

นางสาวบงกชธร

วงษ์ศิริ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.

นางสาวสิมิรัน

เอี่ยมวิไล

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

3.

นางสาวไรวินท์

ปุณญนันทกร

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มจพ. วิทยาเขตระยอง

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ และพานแว่นฟ้า

1.

นายณัทฐพงศ์

รภัทภร

คณะบริหารธุรกิจ

2.

นายตฤณ

ปฐวีอิสริยกุล

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร

1.

นางสาวรักษ์สุดา

พัดดง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

นางสาวศศิธร

หอมละออ

คณะบริหารธุรกิจ

 

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

                   – ไม่มีการคัดเลือกฯ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมคัดเลือก