KMUTNB Health Center

เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองกิจการนักศึกษา ที่ให้บริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการ แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องปฐมพยาบาล บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 40 ปี

การประกันภัยอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566

นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

วงเงินความคุ้มครอง

30,000฿

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ/ครั้ง

ทุนประกันภัยอื่นตามตารางแผนความคุ้มครอง

– สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2) : 300,000 บาท

– ถูกฆาตรกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย : 300,000 บาท 

– เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ : 300,000 บาท 

– ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากอุบัติเหตุ (พักในโรงพยาบาล) : 30,000 บาท

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 1 พ.ค. 2567 (ระดับ ปวช. – ป.ตรี – ป.โท – ป.เอก)
  • วันที่ 1 ส.ค. 2566 – 1 ส.ค. 2567 (วิทยาลัยนานาชาติและ TGGS)
  • วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 1 ธ.ค. 2567 (เฉพาะบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2)

เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

นักศึกษาที่ จ่ายค่าเบี้ยประกันปีการศึกษา 2566 แล้ว ใช้บัตรนักศึกษาคู่กับบัตรประชาชน

“ไม่ต้องสำรองจ่าย”

**ไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้สำรองจ่ายแล้วนำหลักฐานไปขอเบิกค่าสินไหมทดแทน/เคลมประกันที่ มจพ. ในภายหลัง (หลังจากจ่ายเบี้ยประกัน) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์**
บริษัทไม่มีการออกบัตรประกันให้แก่นักศึกษา

โรงพยาบาลบางแห่งใช้บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนใช้สิทธิ์ 

ถ้าเข้ารักษาในโรงพยาบาลอื่นที่ “ไม่ได้เปิดสัญญา ” กับบริษัท แล้วนำหลักฐานไปขอเบิกค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) ที่ มจพ. ในภายหลัง 

ให้ “สำรองจ่าย” ไปก่อน

การเบิกสินไหมทดแทน ให้ผู้ขอเบิกนำหลักฐานต่อไปนี้
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ)
3. กรณีที่สุนัขหรือแมวกัดต้องมีสำเนาใบนัดฉีดวัคซีนแนบมาด้วย
4. กรณีที่ถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีสำเนาบันทึกประจำวันแจ้งความแนบมาด้วย
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้)

ส่งเอกสารที่ ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. อาคาร 79 หรือที่ห้องพยาบาลของแต่ละวิทยาเขต

ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เกิดผลตามข้อตกลงในกรมธรรม์

ข้อยกเว้น

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหุตต่อไปนี้ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 
ฯลฯ 

อ่านข้อยกเว้นอื่น ๆ ในลิงก์

บริการข้อมูลกรมธรรม์

สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองกับเจ้าหน้าที่ประกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8888 กด 3

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประกันอุบัติเหตุ

การให้บริการตรวจรักษา

เรามีแพทย์ตรวจ รักษาตามอาการ ในวันเวลาที่กำหนด

การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

นัดหมายเข้าพบจิตแพทย์

ปัญหาทางใจโดยนักสังคมสงเคราะห์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เข้าพบจิตแพทย์ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 15.30 น. ห้องพยาบาล อาคาร 40 ปี มจพ.

การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ

เช่น จ่ายยาตามอาการ ทำแผล ล้างแผล และปฐมพยาบาลเบื้องต้น


ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1126