เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ ที่หน่วยงานของท่านดำเนินงานทั้งด้านจำนวนคน และจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ซึ่งกองกิจการนักศึกษาจักได้รวบรวม นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษา ในภาพรวมซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ข้อมูลประกอบด้วยดังนี้ จำนวนผู้รับบริการแยกประเภทตามการให้บริการ […]
✨ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโลกทัศน์อาชีพ💼 * 4 มี.ค. 2567 (13.00-16.00 น.) Online ทุกคณะ * 8 มี.ค. 2567 (10.00-12.00 น.) วิทยาเขตระยอง (นักศึกษา กยศ. […]
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact