เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดการประชุม โอกาสนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” และการบรรยายในกลุ่มบุคลากรด้านพัฒนานิสิต นักศึกษาและผู้นำนักศึกษา โดยการประชุมสัญจรครั้งนี้ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และรองนายกองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรร่วมกันในครั้งนี้


รัฐธนินท์ ข่าว/ภาพ