ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ครูดนตรีไทย และนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับครูดนตรีไทย นิสิต และนักศึกษา ทรงบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี เพลงโหมโรงไอยเรศ และเพลงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การนี้ นายณรงค์ศักดิ์  แย้มสุวรรณ ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ได้ร่วมบรรเลงในเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี และนางสาวปริยาภัทร ฟุ้งเกษร นักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี  ร่วมบรรเลงในเพลงโหมโรงไอยเรศ และเพลงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย วัฒนธรรมประจำชาติ ตลอดการเปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้ง สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทย จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยในงานครั้งนี้ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ได้เข้าร่วมแสดงบรรเลงดนตรีไทยในเพลงตับเย็นย่ำ ในรูปแบบวงมโหรีผสมปีพาทย์ และตัวแทนนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี จำนวน 4 คน เข้าร่วมบรรเลงบรรเลงดนตรีไทยในกลุ่มภาคกลาง 1 ในเพลงจระเข้หางยาวทางสักวา ออกระบำศรีวิชัย ในรูปแบบวงมหาดุริยางค์ สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 47

ข่าว : รัฐธนินท์
ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ