เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมชาย เวชกรรม  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ฟุตบอลประเพณีและกีฬา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย  อธิการบดี มจธ. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พัฒนาฝึกฝนการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งเป็นการสืบสานกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันให้ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดี ตลอดจนความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 3 สถาบันการศึกษา โดยในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลประเพณี 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2567 มีการแข่งขันกีฬานอกเหนือฟุตบอลประเพณี อีกจำนวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เปตอง, บริดจ์ และกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports)

สำหรับผลการแข่งขัน  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลประเพณี 3 พระจอมเกล้า และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนกีฬารวม

งานฟุตบอลประเพณีและกีฬา 3 พระจอมเกล้า มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี และสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นงานประเพณี ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลากร และองค์การนักศึกษา ของทั้ง 3 พระจอมเกล้า

ข่าว : รัฐธนินท์ 
ถ่ายภาพ : kmutnb photo club