มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยชมรมศิลปการแสดง ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” โดยมี 92 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ คุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2541

โดยนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง มจพ. ได้เข้าร่วมงาน โดยใช้ชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อว่า “ระบำกินรีร่อนออกบูชายัญ” ซึ่งเป็นการร่ายรำท่วงท่าการเหินบินของเหล่ากินรี ที่มีความสนุกสนาน ชดช้อย สวยงาม เป็นการตัดตอนปรับปรุงท่ามาจากการแสดงละครเรื่องมโนราห์ แล้วได้เพิ่มเติมเพลงแขกบูชายัญในตอนท้าย มีลีลาท่ารำนาฏศิลป์ไทยผสมนาฏศิลป์สากล บางท่าเลียนแบบกิริยาอาการเคลื่อนไหวของนกบิน บางท่าเลียนแบบท่าเต้นทุบอกในพิธีศาสนาอิสลาม นิกายเจ้าเซ็น โดยงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 จัดเมื่อระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี