มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2567 เพื่อได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) โดยโครงการในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีสถาบันเครือข่าย 9 สถาบัน ได้ส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ