องค์กรโปร่งใส (ITA) กองกิจการนักศึกษา

ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ความคิดเห็นของคุณ มีส่วนสำคัญช่วยให้เราพัฒนาบริการเพื่อทุกคน

กองกิจการนักศึกษา มจพ.

ขอเชิญชวนท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยการสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมิน