ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นแบบอย่างความประพฤติที่ดี สำนึกในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่และประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่น่าเลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป

แนวปฏิบัติ Do and Don’t

ที่มา คณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
https://elic.kmutnb.ac.th