ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ทุนเรียนดี

ทุนขาดแคลน

ทุนผู้มีความสามารถดีเด่น

ทุนสร้างชื่อเสียงดีเด่นให้มหาวิทยาลัย

ทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันและมีข้อผูกพัน โดยให้เป็นรายปีและให้แบบต่อเนื่อง

มูลนิธิ บริษัท กองทุนของผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่า

ประสงค์จะสนับสนุนให้แก่นักศึกษาตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภททุน

หน่วยงานรัฐบาล

ตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการต่างๆ เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษาเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

ข่าวของเรา

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนาฎยา […]
นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ต้อนรับ นางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย […]
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จำนวน 10 คน ให้ได้รับทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวนาฎยา […]

การขอรับเงินคืน