กองกิจการนักศึกษา มจพ.

โครงการที่พักรับรอง

บริการห้องพักรับรอง ชั้น 11 อาคาร 40 ปี มจพ.

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1314 (ในวันและเวลาราชการ)