กองกิจการนักศึกษา มจพ.

โครงการที่พักรับรอง

บริการห้องพักรับรอง ชั้น 11 อาคาร 40 ปี มจพ.

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1151 (ในวันและเวลาราชการ)