เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในกองกิจการนักศึกษา

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ ที่หน่วยงานของท่านดำเนินงานทั้งด้านจำนวนคน และจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ซึ่งกองกิจการนักศึกษาจักได้รวบรวม นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษา ในภาพรวมซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ข้อมูลประกอบด้วยดังนี้

  1. จำนวนผู้รับบริการแยกประเภทตามการให้บริการ ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้มาใช้สถานกีฬา จำนวนผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.) จำนวนผู้มาขอรับคำปรึกษา จำนวนครั้งที่มารับบริการทาง การแพทย์ จำนวนนักศึกษาศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี งานปรับปรุงอาคารสถานที่และวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ฯลฯ เป็นต้น
  2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/พัฒนาบุคลากร และหรือโครงการที่ เป็นประโยชน์อื่น ๆ และจำนวนงบประมาณเงินรายได้ที่ใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม พร้อมภาพถ่าย(1-2 ภาพต่อกิจกรรม/โครงการ)

ทั้งนี้ ขอข้อมูลภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

กรุณาล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย @op.kmutnb.ac.th

Categories: