7 ธันวาคม 2566

โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่องจากจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.

11 ตุลาคม 2566

กองกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.

24 – 26 พฤษภาคม 2566

สัมมนากองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566

12 มกราคม 2566

มอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2566-2570

3 พฤศจิกายน 2565

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 ตุลาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับหน่วยงาน

12 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายภัตตาหารเพลและถวายเทียนพรรษา ณ วัดมัชณันติการาม

8 กรกฎาคม 2565

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคาร 40 ปี มจพ.

23-25 มิถุนายน 2565

สัมมนากองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565

11 พฤษภาคม 2565

โครงการ 5ส กองกิจการนักศึกษา พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน

12 เมษายน 2565

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

15 มีนาคม 2565

โครงการอบรมวิธีการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและช่วยเหลือผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น