หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มจิตอาสา

การยื่นชั่วโมงจิตอาสา จะให้ยื่นในเทอม 1 ของทุกปีการศึกษา โดยมีชั่วโมงจิตอาสาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับกู้ต่อในเทอม 2 ไม่ต้องยื่นชั่วโมงจิตอาสา แต่ให้ทำจิตอาสาเพื่อสะสมชั่วโมงไว้ใช้ยื่นในปีการศึกษาถัดไป

จิตอาสาที่แนะนำ

ทำจิตอาสาออนไลน์ ใช้เกียรติบัตรหรือหลักฐานที่พิมพ์จากระบบยื่นเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้เลย โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มจิตอาสา

โอกาสดีๆ ของนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. สร้างเงินออมผ่านกองทุนรวมได้แล้ววันนี้เริ่มต้นง่าย ใช้เงินน้อย แค่ 100 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

กยศ. ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์