นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ต้อนรับ นางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่มูลนิธิฯ เข้าพบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษา และนักศึกษาทุน เพื่อหารือ ชี้แจงแนวทางการให้ทุนการศึกษา และแนวทางการติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุม 205 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 2 ทุน ให้แก่นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ทุน ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาจนจบการศึกษาตามหลักสูตร