มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดตัว “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ.” สำหรับเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มีนโยบายให้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเหมาะสม และในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ. ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด (2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษา (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ.” นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีจากคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานสภานักศึกษา ผู้แทนองค์การนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.

การรับบริจาคทุนการศึกษา สามารถบริจาคผ่าน e-Donation ซึ่งสามารถสแกนบริจาคได้ทุกธนาคาร พร้อมได้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์การรับบริจาคในโอกาสต่อไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน กองคลัง โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1601-1613  ในวันและเวลาราชการ

ข่าว : กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
ถ่ายภาพ : สมเกษ ประชาสัมพันธ์ มจพ. / ขวัญสิริณภรณ์ กองกิจการนักศึกษา