เมื่อผู้กู้ได้รับแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ว่า การลงนาม “สัญญา” หรือ “แบบเบิกเงิน” กู้ยืมสำเร็จ ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ยืม ตามรายละเอียด ดังนี้

กู้ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้กู้ที่ขอกู้ค่าครองชีพ)

ถาม : จะได้เงินงวดแรกเมื่อไร?
ตอบ : ธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) จะโอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ เร็วสุดภายใน 7 วัน หรือช้าสุดไม่เกิน 30 วัน นับต่อจากวันที่ได้รับแจ้งเตือนว่าลงนามสำเร็จ 

ถาม : งวดที่ 2-6 จะได้เมื่อไร?
ตอบ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารต้นฉบับจากสถานศึกษา และได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ธนาคารก็จะโอนเงินให้ผู้กู้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

ถาม : ถึงกำหนดโอนเงินงวด 2 แล้วแต่เงินยังไม่เข้าเป็นเพราะอะไร?
ตอบ : หากงวดที่ 2 ในวันที่เดิมยังเงินยังไม่เข้าก็แสดงว่าธนาคารยังตรวจสอบเอกสารไม่เสร็จ ถ้าตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วธนาคารก็จะโอนทบยอดให้ในเดือนถัดไป

ถาม : ไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ 2 เกิดจากสาเหตุใด ?
ตอบ : เกิดจากสาเหตุ ดังนี้

 • ธนาคารตรวจเอกสารการกู้ยืมแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เช่น ผู้กู้ยืมเงินลงลายมือชื่อแทนบิดา มารดา , แนบไฟล์ที่มีข้อความ/เนื้อหา ขาดหายบางส่วน ไม่ครบถ้วนตามฟอร์ม , พยานมิได้ลงนามในสัญญา เป็นต้น โดยทางธนาคารจะแจ้งข้อมูลกลับทางอีเมลไปยังสถานศึกษาให้ได้รับทราบ และสถานศึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้กู้ยืมแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้วส่งให้ธนาคารโดยเร็ว เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจึงจะได้รับโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป
 • ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืม หรืออยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการกู้ยืม
 • สถานศึกษายังมิได้จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้ธนาคาร

ถาม : ได้ค่าครองชีพเดือนละกี่บาท และจะได้กี่เดือน?
ตอบ : ผู้กู้จะได้ค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน และสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ เริ่มเดือนสิงหาคม – มกราคม

ถาม : ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน ?
ตอบ : หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ธนาคาร หรือที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888

กู้ค่าเล่าเรียน-ค่าเทอม (เฉพาะผู้กู้ที่ขอกู้ค่าเล่าเรียน)

ถาม : ค่าเทอมที่สำรองจ่ายไปจะได้เมื่อไร?
ตอบ : จะได้หลังจากธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ธนาคารก็จะโอนเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษา ซึ่งธนาคารจะโอนเงินให้สถานศึกษาทุกวันที่ 5, 15 และ 25 ของเดือน 

ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าธนาคารโอนเงินให้สถานศึกษาแล้ว ?
ตอบ : ผู้กู้จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect

ถาม : ไม่ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) เกิดจากสาเหตุใด ?
ตอบ : เกิดจากสาเหตุ ดังนี้

 • ธนาคารตรวจเอกสารการกู้ยืมแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน เช่น ผู้กู้ยืมเงินลงลายมือชื่อแทนบิดา มารดา , แนบไฟล์ที่มีข้อความ/เนื้อหา ขาดหายบางส่วน ไม่ครบถ้วนตามฟอร์ม , พยานมิได้ลงนามในสัญญา เป็นต้น โดยทางธนาคารจะแจ้งข้อมูลกลับทางอีเมลไปยังสถานศึกษาให้ได้รับทราบ และสถานศึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้กู้ยืมแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้วส่งให้ธนาคารโดยเร็ว เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจึงจะได้รับโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป
 • ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืม หรืออยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการกู้ยืม
 • สถานศึกษายังมิได้จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้ธนาคาร

การคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย

ถาม : การคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย มีขั้นตอนอย่างไร?
ตอบ : มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ให้ผู้กู้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้เองไว้กับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ตามสะดวก
 2. ผู้กู้ “รอรับการแจ้งเตือน” กยศ. Connect ว่าได้โอนเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษาแล้ว
 3. หลังจากได้รับการแจ้งเตือนในข้อ 2 แล้ว ให้รอ “สถานศึกษา” ตรวจสอบยอดเงินเพื่อความถูกต้องตรงกับค่าเทอมที่สำรองจ่าย และออกใบเสร็จรับเงินค่าเทอม ในขั้นตอนนี้ อาจใช้เวลาดำเนินการ 30-45 วัน (ไม่รวมวันหยุด)
 4. สถานศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ถาม : ธนาคารโอนเงินให้สถานศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินโอนจากสถานศึกษา เป็นเพราะสาเหตุใด
ตอบ : เกิดจากสาเหตุ ดังนี้

 • กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ยังตรวจสอบไม่เสร็จ ในขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาดำเนินการ 30-45 วัน (ไม่รวมวันหยุด)
 • กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ยังไม่ได้รับรายชื่อจากกองกิจการนักศึกษา
 • ผู้กู้ไม่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบของมหาวิทยาลัย
 • ผู้กู้ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน กรณีโอนไม่สำเร็จ กองคลังจะแจ้งรายชื่อให้กองกิจการนักศึกษาทราบ และกองกิจการนักศึกษาจะติดต่อนักศึกษาให้ผูกพร้อมเพย์และรอโอนเงินรอบต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • การโอนเงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนที่กองทุนโอนให้สถานศึกษา เอกสารที่สถานศึกษาส่งให้ธนาคารแล้ว ติดต่อได้ที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888
 • การโอนคืนเงินเข้าพร้อมเพย์ ติดต่อได้ที่ กองคลัง มจพ. โทร. 0 2555 2000 กด 0
 • กยศ. มจพ. โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1150

เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา