ผู้นำนศ. มจพ. เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออาทร กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำนักศึกษา มจพ. ได้แก่ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เครือข่าย 9 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดยมุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วม […]
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2024สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พวกเรามาร่วมกันโดยออกกำลังกาย ด้วยการเดินหรือวิ่ง ที่ใดก็ได้อย่างน้อย 20 วัน สะสมระยะทาง 65 กม. (ส่งผลได้ […]
👏 มจพ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมไทยมงกุฎวดี มจพ. นายธรรศ จักษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇 ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก (ระดับอุดมศึกษา) นางสาวชนกนาถ วิเศษชลธาร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈 ประเภทเดี่ยว ซออู้ […]
♥ ประกาศ มจพ. เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/67kmutnbwaikhru ♥ ประกาศ มจพ. เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปี […]
เตรียมพบกับเรื่องราวดีๆ ที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด  โครงการ “พี่พบน้อง”  ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ”  ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ https://forms.gle/yUrhooDhReSbs2Bi8 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. […]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผู้นำนักศึกษา มจพ. ประกอบไปด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบสิ่งของบริจาคในโครงการ “จิตอาสาล้านความดี ครั้งที่ 2” จัดโดย กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อรับบริจาคสิ่งของและส่งต่อให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซึ่งสิ่งของบริจาคเหล่านี้รับมาจากคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน […]