ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ละวิทยาเขต ในการทำหน้าที่อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร เข้าร่วมงานพิธีของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ นางแอนนา  […]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) จัดโครงการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีผลงานดีเด่นจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประเมินและคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ […]
เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้าหาเราในทุกรูปแบบ รู้ทันภัยบนโลกออนไลน์ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ!!!
นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานกองทุน โดยมีผู้บริหารกองทุนฯ ร่วมบรรยายเสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับเกียรติจากกองทุนการออมแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการบรรยายให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนระดับอุดมศึกษา […]
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลนักศึกษา มจพ. ดีเด่น ประจำปี 2566 “เพชร มจพ.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มมีผลงานดีเด่นในด้านการเรียนและด้านกิจกรรมนักศึกษาพร้อมทั้งมีความมประพฤติดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน […]
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมชาย เวชกรรม  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา […]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน KMUTNB GAMES 2023 “ประดู่แดงเกมส์” โดยมีนายภัทรนนท์ พสุนธาวิโรจน์ รักษาการนายกองค์การนักศึกษา กล่างรายงานการจัดงาน ซึ่งงาน […]
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี  รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 (ชาย) […]
มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ […]