มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดตัว “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ.” สำหรับเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มีนโยบายให้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเหมาะสม และในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณาจารย์ […]