รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้องรับ อนุกรรมการ ผู้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม มอบให้ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายน  2567  ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ที่มีผลงานดีเด่น  จากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจำนวน 23 แห่ง มีนักศึกษาผ่านเข้ารอบประเมินและคัดเลือกจำนวน 25 คน

สำหรับผลการคัดเลือกนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป