รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้องรับ อนุกรรมการ ผู้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]