ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี รศ.ดร. ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิตา  มณีมัย  อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา นางแอนนา  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา […]
ผศ.ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ในงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2566 ของ มจพ.กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 […]
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานภายในกองกิจการนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยตามปฏิทินจันทรคติ  […]
กยศ. ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566  มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สามารถกู้ยืมได้ จำนวน 122 หลักสูตร ทั้งในระดับ ปวช. ป.ตรี และ ป.โท ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรนี้ ได้มาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. […]
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management […]