รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้องรับ อนุกรรมการ ผู้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดีมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่ละวิทยาเขต ในการทำหน้าที่อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร เข้าร่วมงานพิธีของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ นางแอนนา  […]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.อว.) จัดโครงการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีผลงานดีเด่นจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประเมินและคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ […]