เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี  รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 (ชาย) […]