มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ตามโครงการคลองสวยน้ำใส จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วัดทางหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยนำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำใส” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนให้ชุมชนริมคลองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียในคลองบางเขน และคลองบางเขนใหม่ ซึ่งเป็นลำคลองที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายสรุปแผนบริหารจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสียของจังหวัดนนทบุรี  มีการฝึกอบรมทำ EM BALL และร่วมกันทำ EM BALL จำนวนกว่า 500 ลูก ไว้ให้สมาชิกในชุมชนนำไปบำบัดน้ำเสียต่อไป