มจพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสบการณ์ ความท้าทายและการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ อยู่รอดอยู่ร่วม และอยู่อย่างปลอดภัย ในยุค BANI” กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำผู้นำนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “ประสบการณ์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้อยู่รอด […]
กองกิจการนักศึกได้จัดอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)” เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. […]
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่… รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร คำร้องขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ ที่หน่วยงานของท่านดำเนินงานทั้งด้านจำนวนคน และจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ซึ่งกองกิจการนักศึกษาจักได้รวบรวม นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษา ในภาพรวมซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ข้อมูลประกอบด้วยดังนี้ จำนวนผู้รับบริการแยกประเภทตามการให้บริการ […]
ดาวน์โหลดเอกสาร​   1.แบบรายงานตัว นศท(A4) 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม […]
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2. ใบรับรองแพทย์ 3. รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5. ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัดกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 […]