นักศึกษา มจพ. คนเก่งของเรารับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ไปร่วมชมผลงานและแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง ที่ได้ส่งผลงานโครงงานชื่อ “กินเกลี้ยง เลี่ยงคาร์บอน” เข้าประกวดโครงงานและนวัตกรรมความยั่งยืนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
การประกวดนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ “Theme : Actions toward the low-carbon world” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
สำหรับการจัดประชุมครั้งถัดไป ( ครั้งที่ 8 ) มจพ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ