กองกิจการนักศึกษา
ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา

อัตราเงินเดือน : 11,310 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,690 บาท

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร :
ㆍ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ㆍประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ช่องทางการติดต่อและส่งใบสมัคร
ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 มจพ.
โทร. 02 555 2000 ต่อ 1144, 1035

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 2 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ