นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นนบ.) รุ่น 6” โดยมีนางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน (กสค.) พร้อมผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 ท่าน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.พาสิทธิ์ กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา เป็นโปรแกรมที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจะเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมทาง สังคม “Social- Ready” ความพร้อมสำหรับการทำงาน “Job-Ready” ไม่ว่าจะในฐานะมืออาชีพ หรือผู้ประกอบการมีความพร้อมสำหรับอนาคต “Future-Ready” สถาบันอุดมศึกษาที่บริหารกิจกรรมนักศึกษาประสบผลสำเร็จจะช่วยสร้างพลเมืองที่ดีและเก่ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญสถาบันอุดมศึกษาจะได้ศิษย์เก่าที่เข้มแข็งมีความรักและมีความผูกพันกับสถาบันซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของสถาบันต่อไป

ด้าน นางสาววราภรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาแนวคิดและสมรรถนะในการบริหารงานกิจการนักศึกษาแก่ผู้เข้าร่วม ให้สามารถวางแนวทางการบริหารงานได้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงความเป็นพลเมืองโลกทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 11 วัน ประกอบด้วย การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 6 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม 2566 และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 4 วัน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ในสุดท้ายของโครงการฯ นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษารุ่น 6 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ ตามด้วยการนำเสนอผลการเรียนรู้ “การพัฒนานักศึกษาสู่อนาคต (Student Development for The Next Normal)” รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการเรียนรู้ (model) ด้านพัฒนานักศึกษา และปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 ท่าน

#กระทรวงการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI #อว #โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษารุ่น6