ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์ จำนวน 17 ราย โดยมีแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมาหนคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

ที่มา เว็บไซต์ มจพ.