เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาผู้นำนักศึกษา 3 พระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 19 ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ ร.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์  ปวงสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สจล. เป็นประธานเปิดโครงการ ซึงงานในครั้งนี้ สภานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน จัดงานระหว่างวันที่
12 – 14 มกราคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Fountain Tree Resort จังหวัดนครราชสีมา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษา ทั้ง 3 พระจอมเกล้าฯ และสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้มีความรู้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน โดยได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายในหัวข้อ “Leadership and Sustainability” วิทยากรโดย ดร.พิชญ์สินี ซุ่นทรัพย์ และนายเชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล กิจกรรมนันทนาการสร้างภาวะความผู้นำ วิทยากรโดย อาจารย์ทองมวล อินทร์ประโคน และทีมงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างผู้นำนักศึกษา 3 พระจอมเกล้า (5 ฐานกิจกรรม)

การนี้มีคณะผู้บริหาร ด้านกิจการนักศึกษาของ มจพ. สจล. และ มจธ. และผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทั้ง 3 วิทยาเขต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับเจ้าภาพจัดงานในครั้งถัดไป ได้แก่ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าว รัฐธนินท์ / ภาพ  กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. และ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สจล.