เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัช  บุณยโสภณ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. พร้อมด้วยนายทอง  ม่วงใหม่ นายกองค์การนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีนางแอนนา  ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มจพ. และผู้นำนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยร่วมกันนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษา มาดำเนินการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมด้วยการบูรณาการการพัฒนาทั้ง Soft Skills และ Hard Skills อย่างสมดุล พร้อมทั้งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สอดรับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และความเป็นพลเมืองโลกสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนานักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน

ข่าว/ภาพ  รัฐธนินท์