เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และรองนายกองค์การนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาสัญจรด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่จัดโดยบุคลากร การแลกเปลี่ยนด้านสุขภาพกาย ใจ และการแลกเปลี่ยนด้านทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และคุณอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บรรยายภาพรวมของการพัฒนาและบริการนักศึกษา และมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างกัน

การศึกษาสัญจรครั้งนี้ได้มีผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมศึกษาสัญจรร่วมกัน

 

รัฐธนินท์  ข่าว/ภาพ