มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จำนวน 10 คน ให้ได้รับทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขอบพระคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้กรุณาพิจารณามอบทุนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง