โครงการประกาศคุณงามความดี

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี

 1. เป็นนักศึกษาที่ได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ให้พ้นจากภัยอันตรายร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ
 2. เป็นนักศึกษาที่พบเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นทาตกหล่นหรือหลงลืมทิ้งไว้ด้วยการนำคืนเจ้าของเดิม
 3. เป็นนักศึกษาที่อุทิศร่างกายหรือแรงงานช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน เช่น การบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
 4. เป็นนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษา
  4.1 ประเภทผู้นำนักศึกษา
  4.2 ประเภทนักศึกษาทั่วไป
 5. เป็นนักศึกษาที่ทำคุณงามความดีตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

การส่งผลงานของนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี

คณะ/วิทยาลัยรวบรวมจำนวนและผลงานของนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยกรอกแบบฟอร์มนักศึกษาแต่ละคนพร้อมหลักฐานผลงาน/ภาพถ่าย ที่ประกอบคุณงามความดี

ส่งที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนด

 1. เป็นนักศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และไม่เคยถูกลงโทษด้านวินัยนักศึกษา ประเภทร้ายแรง ตั้งแต่โทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็นต้น
 2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลภายหลังแล้วพบว่านักศึกษาได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องถูกถอดถอนชื่อและยกเลิกเกียรติบัตร โล่ หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย พร้อมดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554
 3. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวินัยนักศึกษา