กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 40 ปี มจพ. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน […]
นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา (นนบ.) รุ่น 6” โดยมีนางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ […]