เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานภายในกองกิจการนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยตามปฏิทินจันทรคติ 

เวลา 09.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าสักการะและสรงน้ำหลวงพ่อสิงห์ พระพุทธรูปที่ชาว มจพ. ให้ความเคารพนับถือ จากนั้น เวลา 10.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรกองกิจการนักศึกษา รดน้ำขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี นายเจริญ แฉกพิมาย อดีตหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา (ผู้เกษียณอายุราชการ) และนายทองอยู่ ใครชม (ผู้เกษียณอายุราชการ) บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ร่าเริง สดใส รับเทศกาลสงกรานต์