เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานภายในกองกิจการนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยตามปฏิทินจันทรคติ  […]