ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศฉบับนี้เพื่อแจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้