ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล […]