มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา มจพ. ปีการศึกษา 2567 ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อเคส/เหตุการณ์ 25,000 บาท และมีทุนประกันภัยอื่นตามตารางแผนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต  250,000 บาท ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากอุบัติเหตุ (พักในโรงพยาบาล) 30,000 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 : วันที่ 1 พ.ค. 2567 – 1 พ.ค. 2568 สำหรับระดับ ปวช. – ป.ตรี – ป.โท – ป.เอก
  • ฉบับที่ 2 : วันที่ 1 ส.ค. 2567 – 1 ส.ค. 2568 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS
  • ฉบับที่ 3 : วันที่ 1 ธ.ค. 2567 – 1 ธ.ค. 2568 เฉพาะบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและจ่ายค่าเบี้ยประกัน ปีการศึกษา 2567 แล้ว เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ยื่นบัตรนักศึกษาคู่กับบัตรประชาชน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sa.op.kmutnb.ac.th/healthcenter หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1126