เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งกองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่า และดำเนินต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาประมวลกลั่นกรองจัดเป็นระเบียบให้บุคลากรได้เห็นโดยสะดวกรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของกองกิจการนักศึกษา บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO) ต่อไป โดยในปีนี้มีหัวข้อการจัดการความรู้ จำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “ถ้ารู้งี้ ผอม หุ่นดี ไปนานละ” วิทยากรโดย นางสาวบังอร รัตนศรี ตำแหน่งพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มจพ.